OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / USŁUGI ŚWIADCZONE ELEKTRONICZNIE PLIKI COOKIES

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) (RODO) Sprzedawca informuje, iż jako administrator danych Klienta przekazuje następujące dane i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu świadczenia usługi elektronicznej w postaci sklepu internetowego, realizacji zamówienia (tj. wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży i spełnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu reklamacji lub rękojmi), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Klienta z tytułu zawartej umowy, a także dochodzenia roszczeń na tle zapłaty lub pokrycia kosztów których zwrot należny jest Sprzedawcy w oparciu o przepisy prawa;

Odbiorcami danych osobowych Klienta będą firmy operatorzy serwerów, dostawcy Internetu dostawcy platformy sprzedażowej na jakiej działa Sklep, firmy kurierskie i/lub inne podmioty dokonujące dostawy towaru, dostawcy zewnętrzni (dystrybutorzy producenta gwaranta lub sam gwarant) w wypadku modelu dropshipping, a także doradcy podatkowi i księgowi a w zakresie obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń umocowani przedstawiciele lub firmy (kancelarie) prawne lub windykacyjne;

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym bądź też przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;

Podanie przez Panią / Pana jako Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

2. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyraził na to zgodę.

4. W celu realizacji uprawnień Klienta – Sprzedawca za pomocą platformy sprzedażowej na jakiej działa sklep zapewnia iż Klienci posiadający konto, po zalogowaniu się do niego, mogą: samodzielnie je usunąć, zmienić akceptację udzielonych zgód, pobrać regulamin i politykę prywatności w formacie PDF oraz pobrać w pliku ZIP informacje o swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr poz.1024)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)

6. Szczegóły dotyczące zachowania prywatności umieszczone są w zapisach polityki prywatności.

7. Szczegóły dotyczące zasad świadczenia usług drogą elektroniczną umieszczone zostają w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną a szczegóły dotyczące polityki plików cookies umieszczone zostają w polityce cookies.

POLITYKA – REGULAMIN I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) GW sp. z o.o. nadaje i przyjmuje Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wym techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

a. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204), 

b. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) 

c. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowy także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumi prawa telekomunikacyjnego, 

d. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycz na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

e. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczegolności pocztę elektroniczną, 

f. Usługodawca – GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

g. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych. 

h. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy systemem.

Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności: 

a. Newsletter.

b. Formularz kontaktowy.

c. Konto klienta sklepu internetowego. 

e. Formularz zgłoszenia reklamacji. 

f. Formularz zgłoszenia zwrotu.

Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli t została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę. 

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do system teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści: 

a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

b. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub wsytąpoenie innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników. 

5. O planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony www i e-mail. 

6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, które dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa. 

7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy. 

8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarcza Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator. 

9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy umieszcza się w postanowieniach niniejszego regulaminu sklepu.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy.

2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę̨ na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 

3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować́ z otrzymywania ofert bądź́ zmodyfikować́ swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie w tym zakresie usług drogą elektroniczną. 

5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych elektronicznie w ramach umożliwienia zakupu - poprzez likwidację swojego konta.

Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych.

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: 

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, 

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia. 

2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające 

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zasadami usług elektronicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest Konsument.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów (Usługobiorców Sklepu) jest Usługodawca tj. GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, dotyczących dostarczania informacji handlowej będą przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz kontakt z Usługobiorcą w przedmiocie towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę. 

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, związanych z obsługą zamówień (umów) zawartych za pośrednictwem Sklepu będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Usługodawcę i składania przez Usługobiorcę reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz na tle ewentualnych uprawnień gwarancyjnych; 

5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione: 

1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

2) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa lub współpracujących z administratorem zgodnie z zapisami regulaminu sklepu;

6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych dotyczy:

a) danych niezbędnych do przesyłania informacji handlowej na której otrzymywanie Klient wyraził zgodę lub jej przesłanie jest prawnie dopuszczalne: adresów email, imienia (opcjonalnie);

b) danych niezbędnych do przesyłania informacji przez Formularz kontaktowy: adresów email;

c) danych identyfikacyjnych klienta przy zakładaniu konta w sklepie internetowym: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu, loginu, hasła, w przypadku firmy – nazwy firmy oraz NIP, innych danych wskazanych przez Klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury;

d) danych identyfikacyjnych klientów korzystających ze Sklepu w zakresie relacji biznesowych (B2C), imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu odbioru i dostawy; 

e) danych identyfikacyjnych niezbędnych do zgłoszenia reklamacji na Formularzu wzorze zgłoszeniowym zgłoszenia gwarancyjnego w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu email, Zgłoszenia reklamacyjnego (rękojmi): imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu email, numeru konta bankowego; 

f) danych niezbędnych do obsługi systemu B2B w tym nazwy, adresu, adresu email, NIP i innych danych rejestracyjnych 

g) w/w danych jako niezbędnych dla rozpatrzenia procedury reklamacyjnej lub innej w wyniku realizacji uprawnień konsumenckich; 

h) dane niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu administratora w tym m.in. dochodzenia roszczeń i/lub promocji i działań marketingowych Administratora, Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Dane Usługobiorcy Klienta przetwarzane będą:

a) w przypadku usługi, dostarczania informacji handlowej – do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez Usługodawcę lub wycofania zgody;

b) w przypadku usługi, kontaktu odpowiedzi na zapytanie – do momentu zakończenia kontaktu w sprawie zgłoszonej w formularzu kontaktowym;

c) w przypadku usług, związanych z obsługą zamówień (umów) zawartych za pośrednictwem Sklepu www.apl-health.eu przez okres istnienia konta w ramach usług bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

d) przez producenta lub dostawcę towaru w zakresie wszelkich czynności niezbędnych dla rozpatrzenia procedury reklamacyjnej lub innej w wyniku realizacji uprawnień konsumenckich.

9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

10. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, / wyznaczonym pracownikiem; dane kontaktowe: nr telefonu +48 887 070 142

12. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

1) dochodzenia roszczeń czy odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz regulaminu, 

2) stwierdzenia, czy korzystanie przez Klienta z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,

3) realizacji innych usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych

Klient odpowiada za prawidłowość́ i aktualność́ przekazanych danych osobowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania prawidłowości danych przez Klienta Usługobiorcę̨. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać́ na zasadach wskazanych w postanowieniach regulaminu. Jeżeli następuje wyrażenie zgody przez Klienta Usługobiorcę̨, zawsze ma ono charakter dobrowolny.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie administrowanym przez GW sp. z o.o. pod domeną www.apl-health.eu

§ 1 Definicje – w zakresie polityki cookies

1. Operator Serwisu – oznacza firmę GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.apl-health.eu

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi w ramach Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych cookies.

1. Stosowane przez Operatora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe z ograniczeniami tj., poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies

Cele w jakich wykorzystywane są cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

1. Operator Serwisu wykorzystuje cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

b) możliwości logowania do serwisu

c) utrzymania logowania Klienta na każdej kolejnej stronie serwisu.

Zarządzanie plikami cookies.

1. Klient może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Informacje jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies zawarte są poniżej:

a) Przeglądarka Internet Explorer

b) Przeglądarka Mozilla Firefox

c) Przeglądarka Chrome

d) Przeglądarka Safari

e) Przeglądarka Opera

f) Przeglądarka MS EDGE

2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przez siebie przeglądarce internetowej.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre (w tym istotne) funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Koniecznie śledź naszą stronę, media społecznościowe i bądź z nami na bieżąco!Instagram
Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 184 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-27
Witamina B complex najlepsza dla mojego zwierzaczki, sklep polecam, szybko, sprawnie
2024-05-16
Polecam serdecznie!
pixel