Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania między Sprzedawcą (GW sp. z o.o.), a Klientem umów za pośrednictwem sklepu internetowego GW sp. z o.o. dostępnego pod adresem sieciowym www.apl-health.eu. GW sp. z o.o. dokłada starań, aby sprzedaż i działalność sklepu internetowego była zgodna z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z RODO, z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny.

DEFINICJE

Klient / Usługobiorca - zarejestrowana w sklepie internetowym (posiadająca konto):

 • Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz zaakceptowała regulamin obowiązujący w sklepie internetowym www.apl-health.eu (dla osób w wieku od 16 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego) w tym konsument (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub
 • Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność́ prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać́ zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, zarejestrowała się w Sklepie.

Sklep Internetowy lub Sklep lub Serwis - serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.apl-health.eu, za pośrednictwem którego to serwisu Klient może zakupić́ Produkty Sprzedawcy.

Produkt / produkty / towar / towary:

 • Rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Produkty oferowane przez sklep internetowy www.apl-health.eu pochodzą̨ bezpośrednio od Producentów (lub ich umocowanych dystrybutorów) i są produktami oryginalnymi.

Sprzedawca (lub Sprzedający) / Usługodawca - GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00 zł konta mail: sklep@apl-health.eu, telefon: +48 887 070 142.

Dzień́ roboczy - Dzień od „poniedziałku” do „piątku”, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. od wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.), o ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub przepisów prawa terminy liczone są w dniach roboczych.

Cennik - Spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, dopuszcza się funkcjonowanie różnych cenników dla poszczególnych grup asortymentowych i/lub grup Klientów.

VAT - Podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Formularz zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą̨ której Klient może dokonać́ zakupu Produktów.

Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

Konto - Przestrzeń (dyskowa) w Sklepie wraz z logicznymi narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu (dokonywanie zakupów) przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie.

Koszyk - Lista Towarów, co do których Użytkownik złożył lub złoży Zamówienie.

Login - Nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta.

Hasło - Ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta.

Polityka cookies - Stanowiący część Regulaminu i dołączony do niego dokument opisujący zasady wykorzystania plików cookie w ramach Sklepu.

Polityka prywatności - Stanowiący część Regulaminu i dołączony do niego dokument opisujący zasady zachowania prywatności oraz wykorzystania danych osobowych w ramach Sklepu.

Polityka i zasady świadczenia usług elektronicznych - Stanowiący część Regulaminu i dołączony do niego dokument opisujący zasady korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Sklepu.

Zgody - Oświadczenia woli złożone przez Klienta w ramach rejestracji Konta lub po jej dokonaniu w tym za pośrednictwem usług przypisanych do Konta lub związanych z funkcjonalnością sklepu.

Producent - Podmiot który jest producentem towarów umieszczonych w ofercie handlowej Sprzedawcy. W wypadku uruchomienie procedury na tle rękojmi (lub jeśli została udzielona gwarancji) Sprzedawca w celu rozpatrzenia takiego zgłoszenia może przekazać (udostępnić) dane Klienta oraz samo zgłoszenie do Producenta.

Termin realizacji zamówienia - Deklarowany termin przygotowania zamówienia i jego nadania do Klienta.

ZASADY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość́ oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego www.apl-health.eu, dostępnego pod adresem internetowym www.apl-health.eu Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego całościowa akceptacja. Rejestrując się w sklepie lub składając zamówienie Klient akceptuje treść́ regulaminu.Regulamin wraz z załącznikami jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią̨ oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży w Sklepie www.apl-health.eu są produkty wystawione i dostępne magazynowo w chwili składania zamówień́ na stronie www.apl-health.eu za pomocą̨ sieci Internet. W zakresie składania zamówień na produkty z dostępnością w przyszłości warunki takiego zamówienia i chwila jego finalizacji oraz zawarcia umowy kupna zostaną każdorazowo określone odrębnie. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

OGÓLNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego www.apl-health.eu:

 • dostęp do sieci Internetowej
 • poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

Firefox – w trzech ostatnich wersjach lub
Chrome – w trzech ostatnich wersjach lub
MS EDGE - w trzech ostatnich wersjach lub
Opera – w trzech ostatnich wersjach lub
Safari – w trzech ostatnich wersjach dla systemu Mac.

Zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danych systemów operacyjnych. W zakresie pozostałym dotyczącym wymagań technicznych szczegóły wymagań i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną zawiera się w oddzielnym regulaminie polityce świadczonych usług droga elektroniczną.

ZAKŁADANIE KONTA / AKTUALIZACJA / LIKWIDACJA KONTA / STATUS KLIENTA

Zakładanie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie danych w jednym formularzu i jego sekcjach tj.:

 • sekcja 1. Podanie danych klienta do wysyłki: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj.
 • sekcja 2. Dane do faktury: nazwa firmy, ulica, nr domu, miasto, kod pocztowy, kraj, nr NIP firmy.

Przy zakładaniu konta obowiązuje zasada podawania danych prawdziwych i weryfikowalnych. Wypełnienie formularza oznacza zgodę na zweryfikowanie podanych danych przez Sprzedawcę. Przy zakładaniu konta wymaga się akceptacji załączonej treści regulaminów z linkami do dokumentów. Klikając 'Załóż konto' lub ‘Zarejestruj’ wyraża się zgodę na warunki w/w regulaminów polityk i zasad w nich zawartych.Konto wymaga dla swej aktywności weryfikacji w drodze e-mail i akceptacji warunków Sklepu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania aktywacji nowo założonego konta lub jego zawieszania w każdym czasie w razie wątpliwości co do działań Klienta, jego danych lub w braku kontaktu z Klientem.Sprzedający ma prawo w każdym czasie zażądać z wykorzystaniem pozyskanych od Klienta podanych w formularzu rejestracji danych kontaktowych dodatkowych dokumentów ich kopii lub odpisów potwierdzających prawdziwość danych przekazanych w formularzu rejestracji a w tym w szczególności w celu weryfikacji na zgodność z danymi rejestracyjnymi / podatkowymi lub księgowymi.Klient ma prawo dokonać samodzielnie aktualizacji danych w Sklepie za pośrednictwem udostępnionego w ramach Konta formularza. Klient może samodzielnie dokonać likwidacji konta w Sklepie. Likwidacja konta odbywa się w tym trybie przez przycisk „Usuń” na profilu Klienta po zalogowaniu w Sklepie oraz mailowego potwierdzenia woli likwidacji konta danego Klienta w Sklepie. Dane o takim Kliencie będą przechowywane w bazie Sklepu do chwili zakończenia procedury likwidacji konta względnie przez czas niezbędny dla rozliczeń, nie krócej niż okres gwarancji chyba że retencja takich danych wynika z obowiązków prawnych lub jest podyktowana dochodzeniem roszczeń przez Sprzedawcę zgodnie z zawartą klauzulą informacyjną RODO. Usunięcie konta Klienta nie jest równoznaczne z usunięciem danych w ramach odrębnie udzielonych zgód marketingowych (np. w ramach „newslettera”). Klient może samodzielnie wycofać udzielone dodatkowo zgody w tym marketingowe poprzez wysyłkę stosownego żądania na adres sklep@apl-health.eu lub podany w korespondencji albo innych materiałach (np. w ramach „newsletteru”) a Sprzedawca wycofa stosowne zgody niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. Status Klienta jest zależny od spełnienia wymagań określonych regulaminem oraz weryfikacji danych podanych podczas rejestracji w Sklepie lub aktualizacji takich danych.

CENY / FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać́ następujące formy płatności za zakupione towary:
a) przed wydaniem towaru w formie:

 • e-płatności autoryzowanej za pośrednictwem Przelewy24 lub IAI Pay
 • przelew bankowy tradycyjny: 87 1140 1153 0000 3977 6600 1001 (mBank O. Korporacyjny Gdynia) - przed opłaceniem zamówienia przelewem tradycyjnym prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta +48 887 070 142 lub sklep@apl-health.eu

b) w momencie odbioru towaru:

 • w przypadku przyznania takiej opcji przez Sprzedającego za pobraniem (gotówką), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c) zapłaty odroczonej:

 • tzw. Przelew odroczony (tylko dla zweryfikowanych firm lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) – spełniającym warunki sklepom oraz firmom, z którymi współpracujemy na podstawie umów ramowych oferujemy indywidualne warunki handlowe oraz możliwość przelewów odroczonych. Sklep www.apl-health.eul potwierdzi możliwość przelewu odroczonego po pozytywnej weryfikacji statusu takiego Klienta. W wypadku przelewu odroczonego Sprzedawca zastrzega sobie prawo ustanowienia limitów handlowych, żądania zabezpieczeń płatności lub odrzucenia wniosku o taki model płatności. Wraz z wnioskiem może być konieczne dostarczenie dodatkowych danych lub dokumentów na co Klient wyraża zgodę.

2. W tytule płatności Klient podaje numer zamówienia.
3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto tj. zawierają̨ VAT.

ZAMÓWIENIA / RABATY / KODY RABATOWE

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać́ poprzez wypełnienie formularza zamówienia / skorzystanie z Koszyka dostępnego po zalogowaniu i znajdującego się na stronie sklepu internetowego.
2. Przed potwierdzeniem Zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się̨ do jego przestrzegania. Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę̨ wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię̨, nazwisko, adres email, adres płatnika, adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.
4. W trakcie składania zamówienia, do momentu zatwierdzenia opcji / naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość́ samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu produktów i dodaniu ich do Koszyka.
5. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu złożenia zamówienia.
6. Klient w ramach współpracy ze Sklepem może uzyskać rabat na dokonywane przez siebie transakcje w następujących sytuacjach:
a) w ramach akcji promocyjnych,
b) w ramach indywidualnych ustaleń́,
c) w ramach konkursów organizowanych przez Sprzedawcę lub wskazane w regulaminie promocji podmioty współpracujące,
7. Rabat może być przyznany przez Sprzedawcę systemowo, indywidualnie lub oparty o kody rabatowe (promocyjne). Ważność rabatów: rabaty są ważne (kody rabatowe mogą̨ być́ użyte) tylko w terminie określonym w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie i mogą̨ podlegać́ dodatkowym warunkom lub warunkom określonym przy ustaleniach indywidualnych. Rabaty / Kody rabatowe mogą̨ być́ powiązane z minimalną wartością̨ zakupu lub z innym warunkiem. Rabat lub użycie kodu rabatowego może być wyłączone także wobec pojedynczych produktów lub grup produktowych, co określone zostanie w odpowiednim komunikacie / regulaminie danej akcji promocyjnej.
Aby skorzystać́ z przyznanego kodu rabatowego należy wpisać́ dane z kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas procesu składania zamówienia. Do każdego zamówienia można użyć́ wyłącznie jednego kodu, który należy wprowadzić́, dokładnie tak, jak wskazano w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie.
8. Rabat naliczany jest od pełnej (regularnej) ceny sprzedaży brutto Produktów i o ile w regulaminie danej akcji promocyjnej nie wskazano wyraźnie nie łączy się z promocjami, wyprzedażami, innymi kodami rabatowymi, rabatami uzyskanymi na podstawie jakichkolwiek umów, które mogą̨ obowiązywać́ w Sklepie Internetowym, chyba że co innego przewidziano w odpowiednim komunikacie / ofercie / regulaminie.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sklep internetowy www.apl-health.eu umożliwia Klientom:
a) składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych magazynowo w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,
b) uzyskania informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.apl-health.eu kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.apl-health.eu.
4. Zamówienia są potwierdzane a Klient jest informowany o ich statusie mailowo.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ / DOSTAWY / DOKUMENTY ZAKUPU

1. Dostawy zamówionych produktów realizowane są na terenie Polski w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem wskazanej w zamówieniu firmy kurierskiej.
2. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej (RP). Wysyłka poza terytorium RP wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej w drodze odrębnych ustaleń, a koszt dostawy jest kalkulowany indywidualnie.
3. Orientacyjny czas realizacji zamówienia to 48 godzin, dla zamówień złożonych od poniedziałku do piątku do godziny 12:00, pod warunkiem, że wybrana zostanie forma płatności przy odbiorze. Przy wybraniu opcji „Przedpłata na konto” realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.
4. Podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć́ 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia, i po otrzymaniu przez Sprzedawcę̨ płatności przedpłaconej: dokonanej przelewem lub poprzez płatność́ elektroniczną. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia.
Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę̨ na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie papierowej. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
5. W przypadku awarii lub na życzenie Klienta, wskazane przy składaniu Zamówienia do zamówionego produktu zostanie dołączony paragon fiskalny lub faktura VAT w formie papierowej.
6. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient. Cennik przesyłek znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionych produktów.

REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.
2. Sprzedawca odpowiada za wady produktu wobec Klienta nie będącego Konsumentem (będącego przedsiębiorcą lub dokonującym zakupu w ramach zawodowej działalności) pod warunkiem iż produkt jest objęty gwarancją na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Zakres włączeń gwarancyjnych oraz ograniczeń odpowiedzialności ewentualnego gwaranta zawiera się / publikuje zgodnie z pkt 5 poniżej. Rękojmia w relacjach z Klientem niebędącym Konsumentem (tj. przedsiębiorcą lub dokonującym zakupu w ramach zawodowej działalności) podlega wyłączeniu.

GWARANCJA / RĘKOJMIA WARUNKI OGÓLNE

3. Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować́ bezpośrednio do Gwaranta.
4. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń́ gwarancyjnych do postępowania gwarancyjnego oraz wyłączenia z zakresu gwarancji opisany jest w niniejszym Regulaminie lub zawarte w opisie produktu / towaru na stronach Sklepu (gdzie tak ujęte ograniczenia czy wyłączenia z zakresu gwarancji mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, alternatywnie w karcie gwarancyjnej (jeśli jest dołączona).
5. O ile nic innego nie wynika z dokumentacji wskazanej w pkt 4 powyżej podstawowy okres gwarancji wynosi: 3 miesiące. W wypadku produktów posiadających termin przydatności okres gwarancji nie jest dłuższy niż ten termin a warunkiem utrzymania gwarancji jest zachowanie wymagań dotyczących przechowywania i / lub transportu. Gwarancja / rękojmia obejmuje zgodność z deklarowanym przez producenta składem i zdatność w okresie terminu określonego przez Producenta.
6. Gwarancja / rękojmia może być ograniczona zgodnie z przepisami i w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w tym m.in. ze względu na cechy produktu lub towaru. Informacje takie umieszcza się w treści dokumentacji wskazanej w pkt 5 powyżej
7. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta i / lub Sprzedawcy ponad warunki określone odpowiednio przepisami o rękojmi (dla Konsumentów) lub wynikające z zakresu udzielonej gwarancji (dla Klientów - podmiotów nie będących Konsumentami) w tym w szczególności ( lecz bez ograniczenia do) wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody takie jak: szkody na osobie, utracone korzyści, szkody pośrednie, szkody majątkowe, szkody następcze, szkody na dobrach osobistych itp.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

8. GW sp. z o.o. przyjmuje zgłoszenia wad czy niezgodności z tytułu udzielonej gwarancji dla towarów / produktów wyprodukowanych lub wprowadzonych do oferty.
9. Zgłoszenie wady / niezgodności powinno nastąpić́ w formie pisemnej bądź́ elektronicznej, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Równocześnie udostępnia się formularz pdf - wzór pisma zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji.
10. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia wady bez użycia formularza, o którym mowa powyżej, powinno ono zawierać́ niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności: Dane kontaktowe klienta: imię i nazwisko, adres odbioru/dostawy produktu, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy. Dane reklamowanego produktu: Producent, Model ew. indeks produktu, Numer seryjny, Zgodne z dokumentem zakupu dane określające datę, miejsce i wartość́ dokonanego zakupu, Rodzaj i datę stwierdzonej usterki, Data wydania towaru, Czytelny podpis.
11. Do zgłoszenia należy dołączyć́ kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz jeśli była dostarczona kopię wypełnionej kartę̨ gwarancyjną.
12. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać́ dostarczone do Sprzedawcy.: pisemnie – przesyłką rejestrowaną - na adres: Biuro GW Sp. z o.o., ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk w koniecznie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie gwarancyjne” lub drogą elektroniczną na adres sklep@apl-health.eu
13. Dla zgłoszeń́ spełniających wymogi formalne, w wypadku Klientów będących Konsumentami Produkty wadliwe są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia w celu poinformowania o warunkach i planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.
14. Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę̨ ze zgłoszonym produktem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
15. Wysyłany produkt powinien zostać́ zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport. tj. w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu. Uwaga do produktu należy dołączyć oryginalne opakowanie oraz komplet dokumentów i wyposażenia dodatkowego jeśli było dołączone.
16. Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
17. Towar w razie uwzględnienia reklamacji zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w przesłanym piśmie.
18. W przypadku nieodebrania przez Klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście od (dotyczy to również̇ produktów, niespełniających wymogów naprawy gwarancyjnej), Sprzedawca wezwie Klienta na adres e-mail, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 5 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE / WYŁĄCZENIA Z RĘKOJMI

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne lub kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.

RĘKOJMIA

1. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi Produktów zakupionych w sklepie internetowym wyłącznie od Klientów będących Konsumentami.
2. Zgłoszenia reklamacji Produktów zakupionych w sklepie internetowym od Klientów nie będących Konsumentami (tj. w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta) przyjmowane są w trybie gwarancyjnym (o ile gwarancja taka została udzielona zgodnie z niniejszym regulaminem).
3. Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę̨ albo wymianę̨ na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają̨ nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość́ rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę̨ niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
4. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić́ zadość́ takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać́ się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić́ od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia z tym zastrzeżeniem że od umowy kupna nie można odstąpić́, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Przy ustalaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się̨ rodzaj towaru i cel jego nabycia. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić́ w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z procedurą i zasadami opisanymi poniżej. Możliwe jest też posłużenie się formularzem pdf - wzorem zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi.
6. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać́ niezbędne dane umożliwiają rozpatrzenie reklamacji, w szczególności: Dane kontaktowe Klienta: imię̨ i nazwisko, adres odbioru/dostawy urządzenia, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy, Dane reklamowanego produktu: Producent, Model, ew. indeks produktu, Numer seryjny, zgodne z dowodem zakupu dane określające datę̨ wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość́ dokonanego zakupu., Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki., Roszczenie Klienta.
7. Do realizacji roszczeń́ z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie w trybie Konsumenckim (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu). Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać́ dostarczone do: pocztą – przesyłka rejestrowana - do wskazanej siedziby Sprzedawcy na adres: Biuro GW Sp. z o.o. ul. Kartuska 489, 80-298 Gdańsk) z dopiskiem „Reklamacja z tytułu rękojmi”, lub drogą elektroniczną na adres sklep@apl-health.eu
8. Produkty, dla zgłoszeń́ spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.
9. Klient po otrzymaniu informacji od serwisu Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę̨ ze zgłoszonym produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu. Reklamowany produkt powinien zostać́ zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Sprzedawcy. Zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu jest jednym z koniecznych warunków.
10. Rozpatrzenie zasadności reklamacji z tytułu rękojmi następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego z tytułu rękojmi produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji z tytułu rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
12. Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub piśmie reklamacyjnym.
13. W wypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.
14. W przypadku uznania przez Sprzedawcę roszczenia Klienta – Konsumenta z tytułu rękojmi:

 • polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
 • polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
 • polegającego na obniżeniu ceny towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę̨ stanowiącą różnicę̨ pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością̨ wadliwości Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej. Obniżenie ceny produktu może nastąpić́ wyłącznie w takiej proporcji i do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość́ produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo je usunie.
 • polegającego na odstąpieniu od umowy, sprzedawca zwróci Klientowi należną̨ kwotę̨ niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty decyzji reklamacyjnej. Klient nie może odstąpić́ od umowy, jeżeli: sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę̨ usunie lub gdy wada jest nieistotna.

15. Dla przypadków zasadnego roszczenia wymiany lub naprawy produktu, produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
16. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy lub wymiany od kuriera lub osobiście (dotyczy to również̇ produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w wyżej wskazanym terminie Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOW>

1. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem i jako Konsument dokonał nabycia towaru w Sklepie GW sp. z o.o. może skorzystać́ z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, na rzecz której Klient dokonał zakupu, tj. osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (zaleca się skorzystanie z przesyłki rejestrowanej). Oświadczenie można złożyć́ również̇ wypełniając wskazany formularz pdf.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́, o którym mowa powyżej zgodnie z przepisami prawa nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą̨ wystąpić́ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie ma nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż̇ te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, je opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż̇ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą konsum przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Klient ma obowiązek dokonać́ zwrotu nieużywanego i kompletnego towaru niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty w której Klient poinformował Sprzedawcę̨ o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.
6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego
8. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
10. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał numeru konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
11. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę.
12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a) której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
b) której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / USŁUGI ŚWIADCZONE ELEKTRONICZNIE PLIKI COOKIES

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) (RODO) Sprzedawca informuje, iż jako administrator danych Klienta przekazuje następujące dane i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu świadczenia usługi elektronicznej w postaci sklepu internetowego, realizacji zamówienia (tj. wykonania zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży i spełnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu reklamacji lub rękojmi), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Klienta z tytułu zawartej umowy, a także dochodzenia roszczeń na tle zapłaty lub pokrycia kosztów których zwrot należny jest Sprzedawcy w oparciu o przepisy prawa;
 • Odbiorcami danych osobowych Klienta będą firmy operatorzy serwerów, dostawcy Internetu dostawcy platformy sprzedażowej na jakiej działa Sklep, firmy kurierskie i/lub inne podmioty dokonujące dostawy towaru, dostawcy zewnętrzni (dystrybutorzy producenta gwaranta lub sam gwarant) w wypadku modelu dropshipping, a także doradcy podatkowi i księgowi a w zakresie obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń umocowani przedstawiciele lub firmy (kancelarie) prawne lub windykacyjne;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta w sklepie internetowym bądź też przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;
 • Podanie przez Panią / Pana jako Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

2. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyraził na to zgodę.
4. W celu realizacji uprawnień Klienta – Sprzedawca za pomocą platformy sprzedażowej na jakiej działa sklep zapewnia iż Klienci posiadający konto, po zalogowaniu się do niego, mogą: samodzielnie je usunąć, zmienić akceptację udzielonych zgód, pobrać regulamin i politykę prywatności w formacie PDF oraz pobrać w pliku ZIP informacje o swoich danych osobowych przetwarzanych przez Sklep.
5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz war technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr poz.1024)
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)

6. Szczegóły dotyczące zachowania prywatności umieszczone są w zapisach polityki prywatności.
7. Szczegóły dotyczące zasad świadczenia usług drogą elektroniczną umieszczone zostają w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną a szczegóły dotyczące polityki plików cookies umieszczone zostają w polityce cookies.

POLITYKA – REGULAMIN I ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) GW sp. z o.o. nadaje i przyjmuje Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wym techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Definicje pojęć użytych w Regulaminie w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

a. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
b. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119)
c. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowy także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumi prawa telekomunikacyjnego,
d. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycz na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
e. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczegolności pocztę elektroniczną,
f. Usługodawca – GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
g. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
h. Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy systemem.

Zamawiając usługę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
a. Newsletter.
b. Formularz kontaktowy.
c. Konto klienta sklepu internetowego.
e. Formularz zgłoszenia reklamacji.
f. Formularz zgłoszenia zwrotu.

Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli t została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do system teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub wsytąpoenie innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.
5. O planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony www i e-mail.
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, które dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarcza Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.
9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy umieszcza się w postanowieniach niniejszego regulaminu sklepu.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy.
2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę̨ na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować́ z otrzymywania ofert bądź́ zmodyfikować́ swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie w tym zakresie usług drogą elektroniczną.
5. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych elektronicznie w ramach umożliwienia zakupu - poprzez likwidację swojego konta.

Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług elektronicznych.

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zasadami usług elektronicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest Konsument.

POLITYKA PRYWATNOŚCI / DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów (Usługobiorców Sklepu) jest Usługodawca tj. GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, dotyczących dostarczania informacji handlowej będą przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz kontakt z Usługobiorcą w przedmiocie towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, związanych z obsługą zamówień (umów) zawartych za pośrednictwem Sklepu będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Usługodawcę i składania przez Usługobiorcę reklamacji, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz na tle ewentualnych uprawnień gwarancyjnych;
5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa lub współpracujących z administratorem zgodnie z zapisami regulaminu sklepu;
6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych dotyczy:
a) danych niezbędnych do przesyłania informacji handlowej na której otrzymywanie Klient wyraził zgodę lub jej przesłanie jest prawnie dopuszczalne: adresów email, imienia (opcjonalnie);
b) danych niezbędnych do przesyłania informacji przez Formularz kontaktowy: adresów email;
c) danych identyfikacyjnych klienta przy zakładaniu konta w sklepie internetowym: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu, loginu, hasła, w przypadku firmy – nazwy firmy oraz NIP, innych danych wskazanych przez Klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury;
d) danych identyfikacyjnych klientów korzystających ze Sklepu w zakresie relacji biznesowych (B2C), imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu odbioru i dostawy;
e) danych identyfikacyjnych niezbędnych do zgłoszenia reklamacji na Formularzu wzorze zgłoszeniowym zgłoszenia gwarancyjnego w tym m.in. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu email, Zgłoszenia reklamacyjnego (rękojmi): imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu email, numeru konta bankowego;
f) danych niezbędnych do obsługi systemu B2B w tym nazwy, adresu, adresu email, NIP i innych danych rejestracyjnych
g) w/w danych jako niezbędnych dla rozpatrzenia procedury reklamacyjnej lub innej w wyniku realizacji uprawnień konsumenckich;
h) dane niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu administratora w tym m.in. dochodzenia roszczeń i/lub promocji i działań marketingowych Administratora, Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Dane Usługobiorcy Klienta przetwarzane będą:
a) w przypadku usługi, dostarczania informacji handlowej – do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez Usługodawcę lub wycofania zgody;
b) w przypadku usługi, kontaktu odpowiedzi na zapytanie – do momentu zakończenia kontaktu w sprawie zgłoszonej w formularzu kontaktowym;
c) w przypadku usług, związanych z obsługą zamówień (umów) zawartych za pośrednictwem Sklepu www.apl-health.eu przez okres istnienia konta w ramach usług bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
d) przez producenta lub dostawcę towaru w zakresie wszelkich czynności niezbędnych dla rozpatrzenia procedury reklamacyjnej lub innej w wyniku realizacji uprawnień konsumenckich.
9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, / wyznaczonym pracownikiem; dane kontaktowe: nr telefonu +48 887 070 142
12. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
1) dochodzenia roszczeń czy odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
3) realizacji innych usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych

Klient odpowiada za prawidłowość́ i aktualność́ przekazanych danych osobowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania prawidłowości danych przez Klienta Usługobiorcę̨. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać́ na zasadach wskazanych w postanowieniach regulaminu. Jeżeli następuje wyrażenie zgody przez Klienta Usługobiorcę̨, zawsze ma ono charakter dobrowolny.

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisie administrowanym przez GW sp. z o.o. pod domeną www.apl-health.eu
§ 1 Definicje – w zakresie polityki cookies
1. Operator Serwisu – oznacza firmę GW sp. z o.o., z siedzibą ul. JESIONOWA 28, 83-130 RAJKOWY, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000783948, Numer REGON:383238727, Numer NIP: 593-262-11-05, kapitał zakładowy 5 000,00 zł
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Operator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.apl-health.eu
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
5. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi w ramach Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych cookies.

1. Stosowane przez Operatora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe z ograniczeniami tj., poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.
1. Operator Serwisu wykorzystuje cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b) możliwości logowania do serwisu
c) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Zarządzanie plikami cookies.

1. Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Informacje jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies zawarte są poniżej:
a) Przeglądarka Internet Explorer
b) Przeglądarka Mozilla Firefox
c) Przeglądarka Chrome
d) Przeglądarka Safari
e) Przeglądarka Opera
f) Przeglądarka MS EDGE
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przez siebie przeglądarce internetowej.
3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre (w tym istotne) funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Formularz odstąpienia od umowy: pobierz wzór

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego - gwarancja: pobierz wzór

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego - rękojmia: pobierz wzór

Producent: Animal Pharmaceutical Laboratories Sp. z o.o., Kulice, ul. Kasztanowa 10, 83-130 Pelplin. NIP: 739 380 64 70

Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 184 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-30
Szybko, sprawnie z dobrym terminem przydatności
2024-05-03
Super
pixel